NYKARLEBY SJUKHEM 30 ÅR

Verksamheten inleddes den 14 februari 1991.

Nykarleby sjukhem är en inrättning som i första hand gett rehabilitering åt krigsinvalider och krigsveteraner. Numera erbjuds vård-och rehabilitering i stor utsträckning också åt andra.

Sjukhemmet är byggt med statliga medel och upprätthålls av en allmännyttig stiftelse, dvs. strävar inte efter vinst. Felaktigt jämförs sjukhemmet ofta med privata aktörer inom servicebranschen.

Inte förrän i början av 1980 talet vågade man värdesätta krigsveteranernas insats under krigen. Republikens president Mauno Koivisto, själv krigsveteran, understödde diskussionen om krigsinvalidernas och krigsveteranernas levnadsförhållanden och rehabiliteringsbehov. I mars 1983 tillsatte Social-och hälsovårdsministeriet en arbetsgrupp för att utreda behoven av anstaltsvård och rehabilitering av krigsinvaliderna och krigsveteranerna. Fram till år 1992 hade man byggt 21 sjuk-och brödrahem i Finland. Vårdinrättningarna placerades jämt fördelade runt om i Finland, i allmänhet på litet mindre orter. I Kust-Österbotten byggdes sjukhem i Kristinestad och Nykarleby. I våra närområden fick Kannus, Seinäjoki och Etseri också varsitt sjukhem.

Krigsinvaliderna Fritiof Lillqvist från Munsala och John Strang från Nykarleby gjorde ett digert arbete för att få sjukhemmet till Nykarleby. Vörå var länge med ”i konkurrensen” om placeringsorten.  Tack vare Lillqvists enträgenhet fick planerna på ett sjukhem i Nykarleby stöd av Vasa krigsinvaliddistrikt. Krigsinvaliden Jonas Enbacka från Jakobstad bidrog mycket till att områdets lokalavdelningar stödde Nykarleby. Planerna stöddes också av Nykarleby stad och av Olycksfallsverket. Stiftelsen Nykarleby sjukhem grundades år 1986.  Till första ordförande för stiftelsens styrelse valdes Fritiof Lillqvist. John Strang, Markku Ranta och Ralf Skåtar har senare också varit ordförande för stiftelsen.

Det vackra området intill Juthbacka herrgård var först tänkt som sjukhemmets placeringsplats; i de första tryckta broschyrerna fanns det t.o.m. en bild på Juthbacka. Nykarleby stad ansåg dock att sjukhemmet borde byggas nära Hagalunds pensionärscenter, med tanke på framtiden. Arkitektbyrå Into Pyykkö planerade sjukhemmet och byggnadsarbetet påbörjades i december 1989. Det byggdes 10 klientplatser för anstaltsvård och 16 platser för anstaltsrehabilitering och dessutom några extra platser. Det var lätt att få personal till den fina och välutrustade inrättningen. Lillqvist var aktivt med också vid valet av personal. Vändagen den 14 februari 1991 anlände de första krigsinvaliderna till Nykarleby sjukhem och verksamheten inleddes.

Som verksamhetsform är en stiftelse något speciell; stiftelsen har ingen ägare, inte heller bolagsstämma eller årsmöten. Efter att stiftelsen grundats och stadgarna uppgjorts, styrs verksamheten av en stadgeenlig styrelse. Stiftelselagen ålägger styrelsemedlemmarna ett ansvar att omsorgsfullt främja stiftelsens intressen.

Styrelsen för stiftelsen Nykarleby sjukhem består av sju i Finland födda finska medborgare. Fram till år 2017 utsåg krigsinvaliderna fyra medlemmar och Nykarleby stad tre medlemmar till stiftelsens styrelse. Efter stadgeändringarna 2018 utser krigsinvaliderna två och Nykarleby stad två medlemmar, och understödsföreningen en medlem till styrelsen.  Dessutom kompletterar styrelsen sig själv med två medlemmar och två suppleanter.

I detta nu består styrelsen av följande medlemmar:

Markku Ranta         ordförande
Wolf Enbacka
Martin Granholm
Göran Honga           suppleant
Marlène Lindgren
Paavo Rantala         suppleant
Ralf Skåtar               viceordförande
Tony Westerlund      sekreterare, VD
Malin Wiklund

Nykarleby sjukhems mångprofessionella personalsammansättning grundar sig från början på Statskontorets kriterier, som sedan utvecklats och anpassats till dagens verksamhetskrav.  Inom Kust-Österbottens krigsinvaliddistrikt finns vid årsskiftet endast 30 krigsinvalider kvar och det innebär att verksamheten står inför nya utmaningar.

Personalen består i dag av: Vd, läkare, sjukskötare, närvårdare, vårdbiträden, fysioterapeuter, ergoterapeuter, konditionsskötare, fotvårdare, socialarbetare, gårdskarl samt köks-och förvaltningspersonal. Årsverken uppgår till ca.34. I praktiken är dock antalet anställda fler. Därmed kan sjukhemmet betraktas som en betydande arbetsgivare i Nykarleby.

Sjukhemmet har kontinuerligt förnyat sig inom vården och rehabiliteringen. Man har satsat på fortbildning, ändrade arbetsmetoder samt etablerat nya verksamheter. Numera erbjuds exempelvis allmänläkartjänsterför privata, fotvårds-och fysikaliska tjänster, vatten-och cirkelgymnastik, servicesedeltjänster för dagverksamhet och närståendevård m.fl. Dessutom har Nykarleby sjukhem fungerat som en föregångare inom kinestetiken i Finland.

Fastigheten är i gott skick. Den senaste renoveringen blev färdig hösten 2020. En motiverad och välutbildad personal har under hela verksamhetstiden varit sjukhemmets största tillgång och styrka. Sjukhemmets vårdfilosofi har varit ”ta vara på det friska”.

Enligt arbetsklimatundersökningarna trivs personalen bra i sitt arbete, om än arbetet kan vara både fysiskt och psykiskt tungt. En god gemenskap och personalens egna trevliga tillställningar har säkert inverkat positivt på trivseln.

Under sjukhemmets 30-åriga verksamhet har klienterna huvudsakligen bestått av krigsinvalider, deras makor och änkor samt av krigsveteraner och deras andra hälft.

Största delen har kommit från Malax i söder till Karleby i norr. För några år sedan var det vanligt att klienter kom på rehabilitering också från södra Finland, Sverige och t.o.m. från Australien och Sydafrika.

Under tre årtionden har Nykarleby sjukhem haft tusentals klienter, många av dem personligheter, som personalen med värme kommer ihåg. Under de nio åren då jag själv var direktör för sjukhemmet fick jag i samband med det veckovisa välkomstkaffet höra många olika livsöden och krigstida händelser. Det fanns också de som inte ville minnas eller tala om de svåra krigsåren.

Redan då sjukhemmet grundades visste man att vården och rehabiliteringen av våra krigsskadade tidsmässigt kommer att vara begränsad. Därför har största utmaningen redan under tio års tid varit att få in nya klientgrupper som är i behov av vård och rehabilitering.

Mycket viktigt har det välfungerande samarbetet med Vasa Centralsjukhus varit gällande postoperativ rehabilitering och vård av klinikfärdiga patienter inför hemfärden. Folkpensionsanstaltens rehabiliteringskurser har också varit viktiga för verksamheten.

Sjukhemmet är byggd till rehabiliteringsanstalt och därför har byggnaden relativt stora klientrum, terapiutrymmen, konditionssal och en terapibassäng. Fysioterapiavdelningen Fysiotrim erbjuder också fysikaliska tjänster och förebyggande rehabilitering inom öppenvården (till privata). Konditionssalen och terapibassängen uthyrs ibland åt grupper, företag och föreningar. Några rum är reserverade för effektiverat serviceboende.

Nykarleby sjukhem söker sin plats vid utformningen av den kommande välfärdssamkommunen i Österbotten. Samarbetspartners från den offentliga och/eller privata sektorn behövs, för att kunna trygga och säkerställa både verksamheten och arbetsplatserna på rehabiliteringsanstalten. Stiftelsens styrelse vill öppet gå ut med detta.

Enligt minister Krista Kiuru och ordförande Gösta Willman kan den kommandevälfärdssamkommunen köpa tjänster av privata serviceproducenter. Det är möjligt att sjukhemmet, som byggts med statliga medel, även framöver kan fungera som en allmännyttig stiftelse. För att förbättra den strategiska förhandlingspositionen har Nykarleby sjukhem och Bottenhavets sjukhem inlett samarbete. Första konkreta åtgärden var en gemensam verkställande direktör. På grund av pandemin har det inte varit möjligt att vidareutveckla andra tänkta samarbetsformer år 2020 och på vändagen den 14 februari 2021kan vi inte heller ha några festligheter med inbjudna gäster.

Den åldrande befolkningen ökar behovet av vård-och rehabilitering. Därför ser jag optimistiskt på framtiden, och jag hoppas verkligen att sjukhemmets vård-och rehabiliteringskunnande ska tillvaratas inom Välfärdssamkommunen i Österbotten.

Markku Ranta

Styrelseordförande för Stiftelsen Nykarleby sjukhem &
Ordförande för Krigsinvalidernas Brödraförbunds Kust-Österbottens distrikt