Medicinsk terapi i öppenvård

Personer med svår funktionsnedsättning som av FPA blir beviljad indviduell medicinsk terapi i öppen vård kan erhålla följande terapiformer hos oss;

  • fysioterapi, syftet är att förbättra eller trygga klientens självständiga funktions- och rörelseförmåga
  • ergoterapi, syftet är att hjälpa klienten att hantera sin vardagsmiljö när en utvecklingsförsening eller -störning, en skada eller sjukdom begränsar funktionsförmågan
  • vattenterapi, är en särskild form av fysioterpi
  • multiprofessionell gruppterapi, fysioterapi och ergoterapi för vuxna. Syftet med multiprofessionell terapi är att befästa klientens funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand i sin vardagsmiljö samt att förhindra marginalisering.Terapin ges i form av grupprehabilitering och av två terapeuter gemensamt som representerar olika terapiformer inom öppenvården.
  • gruppterapi, fysioterapi i grupp för vuxna. Gruppen utgörs av 3-5 personer. Ett terapibesök varar i 60-90 minuter. Syftet är att stärka klienternas interaktion och ett aktivt deltagande. Terapin erbjuder även stöd från andra personer i samma situation samt en trygg omgivning.
  • gruppterapi, ergopterapi i grupp för vuxna. Gruppen utgörs av 3-5 personer. Ett terapibesök varar i 60-90 minuter. Syftet är att stärka klienternas interaktion och ett aktivt deltagande. Terapin erbjuder även stöd från andra personer i samma situation samt en trygg omgivning.

Ku104R